لوگو کنکور مشاور
لوگو کنکور مشاور

کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

کارشناسی ارشد فیزیوتراپی از رشته‌های دانشگاهی برای فارغ‌ التحصیلان فیزیوتراپی به حساب می‌آید. یکی از راه‌های قبول شدن در کارشناسی ارشد رشته‌ی فیزیوتراپی برای فارغ التحصیلان فیزیوتراپی در دانشگاه‌ها، دادن کنکور است اما اگر با کنکور قبول نشدید هم جای نگرانی نیست می‌توان بدون کنکور در دانشگاه آزاد ارشد فیزیوتراپی را نیز قبول شد.

رشته کارشناسی ارشد فیزیوتراپی نیز مانند بسیاری از رشته‌های دیگر دارای محدودیت در پذیرش دانشجو است. پس نباید وقت را برای ثبت نام از دست بدهید.

مقاطع تحصیلی ارشد فیزیوتراپی بدون کنکور بستگی به نوع دانشگاهی که قبول می‌شوید دارد به طور کلی شما می‌توانید تا مقطع دکترا رشته‌ی فیزیوتراپی را ادامه بدهید. کارشناسی ارشد فیزیوتراپی در دانشگاه‌های سراسری، غیرانتفاعی و آزاد پذیرش دارد.

در ادامه این مقاله قصد داریم ارشد فیزیوتراپی را به شما به طور کامل معرفی کنیم.

معرفی رشته‌ی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

رشته ی فیزیوتراپی که از رشته‌های توان بخشی به حساب می‌آید، به اقداماتی جهت  ارزیابی، شناسایی و درمان بیماران نا توان یا کم توان جسمی می پردازد.

مطلب پیشنهادی به شما : حداکثر رتبه قبولی ارشد رشته پیراپزشکی

روش‌های درمانی بیمار فیزیوتراپی عبارتند از: الف. استفاده از تجهیزات فیزیکی نظیر نور، ب. ورزش، ج. پرتوهای فرا بنفش و فروسرخ، د. گرما و جریانات الکتریکی، ه. به کارگیری مانورهای دستی، و. تمرین درمانی، ی. هیدروتراپی و فرا صوتی

وظایف فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد رشته‌ی فیزیوتراپی عبارتند از: الف. پیشگیری، ب. درمان، ج. آموزش، د.مشاوره بیماران و پژوهش.

هدف دوره کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

تربیت نیروی انسانی با وجدان، توانا و آشنا به مباحث روز فیزیوتراپی است، نیروهایی که در تلاش به رفع مشکل بیماران با خدمات فیزیوتراپی هستند.

توانایی‌های لازم فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

توانایی‌های لازم فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

الف. غربالگری ناتوانی های جسمانی در جامعه، ب. ارزیابی تخصصی بیماران نیازمند به درمان فیزیوتراپی مثل آنالیز حرکتی، ج. تست های ایزوکنتیک، د. آزمون های تعدی و ثبات پوسچران (کنترل تنه و تعادل)، ذ. شناسایی اختلالات عملکردی بیماران براساس نظر متخصصین بالینی، ر. استفاده از نتایج آزمون های پاراکلینیکی، ز. برگزاری درمان های تخصصی فیزیوتراپی طبق تجویز پزشک، ژ. انجام فعالیت های پژوهشی، س. تدریس  مهارت‌ها

وظایف فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد

الف. تشخیصی، پیشگیری، درمان، مشاوره، آموزش و پژوهش، ب. ارزیابی بالینی بیماران، ج. انجام آزمون های اختصاصی، د. بررسی اطلاعات بالینی و پاراکلینیکی، ه. شناسایی و تشخیص اختلالات و ناتوانی های عملکردی، و. مشخص کردن نوع اختلالات عملکردی و سطح ناتوانی، تشخیص عوامل خطرزای تهدید کننده سلامت جسمی جامعه، تشخیص گروههای در معرض آسیب های فیزیکی، ارائه توصیه های مناسب به آحاد مختلف مردم جهت پیشگیری، ارزیابی میزان تاثیر توصیه های پیشگیری در جامعه، تشخیص اهداف درمانی برای بیماران.

مطلب پیشنهادی به شما : مشاوره کنکور ارشد

طراحی برنامه درمانی فیزیوتراپی، اجرای درمان‌های تکمیلی فیزیوتراپی، ارزیابی دوره ای نتایج درمان و ثبت در پرونده، اصلاح برنامه درمان توانبخشی، ارائه مشاوره اختصاصی فیزیوتراپی، مشورت با پزشک متخصص مسئول بیمار، مشاوره با تیم توانبخشی، ارائه راهنمایی‌های مشاوره‌ای به خانواده بیمار،

آموزش بیماران، همراهان و اعضای تیم سلامت، مشارکت در تدوین دستور العمل های آموزشی، تدریس ، مشارکت در تدوین، اجرا، ارزشیابی و تهیه گزارش نهایی طرح های پژوهشی منطقه ای و ملی

تماس با کنکور مشاور

بازار کار کارشناسی ارشد رشته فیزیوتراپی

الف. بیمارستان ها، ب. مراکز توانبخشی، ج. درمانگاه ها و مطب ها، د. مراکز مراقبت از بیماران، ذ. مراکز سلامت خانواده، ر. مراکز سالمندان، ز. مدارس، س. مراکز بهداشتی درمانی، ش. مراکز خصوصی، ط. مراکز صنعتی، ظ. مراکز ورزشی، ع. پادگان های نظامی و غ. محل نگهداری از ناتوانان جسمی

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته‌ی فیزیوتراپی سال  98

این ظرفیت‌ها در دانشگاه‌ها عبارتند از:

الف. اصفهان (چهار نفر)، ب. اهواز (چهار نفر)، ج. ایران (پنج نفر)، د. بابل (چهار نفر)، ذ. تبریز (چهار نفر)، ر. تربیت مدرس (پنج نفر)، ز. تهران (چهار نفر)، ژ. زاهدان (شش نفر)، س. سمنان (چهار نفر)، ش. شهید بهشتی (سه نفر)، ط. شیراز (چهار نفر)، ظ. علوم بهزیستی و توانبخشی (پنج نفر)

ضرایب کارشناسی ارشد رشته‌ی فیزیوتراپی

ضرایب کارشناسی ارشد رشته‌ی فیزیوتراپی عبارتند از:

الف. بیومکانیک ۱ و ۲ و ۳ با ضریب دو

ب. الکتروتراپی ۱ و۲ با ضریب دو

ج. ارزشیابی و اندازه گیری با ضریب یک

د. ارتز وپروتز با ضریب یک

ذ. تمرین درمانی ۱ و ۲ و۳ با ضریب سه

ر. فیزیوتراپی در بیماریهای اعصاب داخلی ۱ و ۲ ( قلبی، ریوی، روماتیسمی و پوستی) با ضریب سه

س. زبان عمومی با ضریب دو

دروس و واحدهای کارشناسی ارشد رشته‌ی فیزیوتراپی

 ارشد فیزیوتراپی، سی و دو واحد دارد که هجده واحد آن دروس اختصاصی اجباری، هشت واحد آن دروس اختصاصی اختیاری و شش واحد آن پایان نامه است. از طرفی سه واحد جبرانی نیز باید بگذراند

دروس جبرانی کارشناسی ارشد رشته‌ی فیزیوتراپی عبارتند از: الف. سیستم های اطلاع رسانی پزشکی (یک واحد)، ب. زبان تخصصی (دو واحد)

دروس اختصاصی اجباری کارشناسی ارشد رشته‌ی فیزیوتراپی عبارتند از: الف. آمار زیستی (دو واحد)، ب. روش تحقیق در سیستم های بهداشتی (دو واحد)، ج. فیزیوتراپی مبتنی بر شواهد (دو واحد)، د. الکترونورومیوگرافی (شش واحد)، ذ. آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی فیزیوتراپی (یک واحد)، ر. کارآموزی بالینی (سه واحد)، ز. سمینار تحقیقاتی (یک واحد)، ژ. پروژه تحقیقاتی (یک واحد) و س. پایان نامه (شش واحد)

دروس اختصاصی اختیاری کارشناسی ارشد رشته‌ی فیزیوتراپی عبارتند از: الف  فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژیِ دستگاه عصبی عضلانی (دو واحد)، ب. بیومکانیک اختلالات اندام ها و راه رفتن (دو واحد)، ج. بیومکانیک اختلالات ستون فقرات (دو واحد)، د. درمان های دستی اختلالات عملکردی مفاصل ستون فقرات (دو واحد)، ذ. الکتروفیزیولوژِی سیستم اعصاب مرکزی (دو واحد)، ر. کنترل حرکت (دو واحد)، ز. تکنیک های اختصاصی پیشرفته (دو واحد)، ژ. پاتوفیزیولوژی سیستم قلبی- عروقی- ریوی (دو واحد)، س. فیزیولوژی تمرین (دو واحد)، ش. فیزیوتراپی بیماری های قلبی- ریوی (سه واحد)، ط. تشخیص های پاراکلینیکی بیماری های قلبی- عروقی- ریوی (دو واحد)

گذراندن هشت واحد از این دروس اختیاری، الزامی است.

نحوه ثبت نام رشته‌ی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی بدون کنکور

برای این که بتوانید در رشته‌ی کارشناسی ارشد  در دانشگاه‌ پذیرفته شوید باید در زمانی که توسط سازمان سنجش برای ثبت نام اعلام می‌شود به سایت سازمان سنجش بروید و اقدام به دانلود دفترچه‌ی ثبت نام بدون کنکور رشته‌ی فیزیوتراپی یا رشته‌های سازمان بهداشت نمایید.

بعد از مطالعه‌ی دفترچه به صورت الکترونیک در سایت سازمان سنجش اقدام به ثبت نام نمایید. البته لازم به ذکر است که شما برای ثبت نام الکترونیک نیاز به پرداخت هزینه با کارت‌های شبکه شتاب دارید. اگر برای ترم بهمن ثبت نام می‌کنید نیز باید سریعتر اقدام کنید چرا که ظرفیت محدودتر است.

مدارک لازم برای ثبت نام در رشته کارشناسی ارشد فیزیوتراپی بدون کنکور

این مدارک عبارتند از: الف. این مدارک شامل اسکن عکس ۳*۴ یا ۶*۴ داوطلب (فرمت jpg و حجم بیشتر از ۷۰ کیلوبایت)، ب. اطلاعات سوابق تحصیلی، ج. اطلاعات محل سکونت و تماس، د. اسامی و کدهای رشته‌های انتخابی، و. کارت اعتباری ثبت نام، ه. شناسه و رمز عبور ثبت نام

نتیجه‌ گیری نهایی

بهتر است به طور جامع درباره هر کدام از وظایف کاری رشته‌ی فیزیوتراپی و توانایی‌های لازم برای دروس  رشته‌ی فیزیوتراپی تحقیق کنید و سپس در نهایت تصمیم خود را برای انتخاب کردن یا نکردن کارشناسی ارشد رشته‌ی فیزیوتراپی بگیرید. ورود بدون کنکور و به طور آزاد به ارشد رشته‌ی فیزیوتراپی نیاز به پرداخت هزینه‌های سنگینی دارد پس باید حتما این مسئله را ذهن خود داشته باشید.

این که شما  ارشد رشته‌ی فیزیوتراپی را انتخاب کنید یا نه در وهله اول به علاقه‌ی شما بستگی دارد و پس از آن به میزان توانایی‌هایتان.

تماس با کنکور مشاور

آخرین اخبار در کانال ایتا کنکور مشاور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات کنکور مشاور

آخرین مقالات کنکور مشاور

برای تماس با مشاور کلیک کنید