لوگو کنکور مشاور
لوگو کنکور مشاور

بودجه بندی کنکور تجربی

بودجه بندی کنکور تجربی

بودجه بندی کنکور تجربی به این معنی است که طراحان سوال از هر مبحث مختلف درس های اختصاصی چه تعداد سوال طرح میکنند. دانستن این موضوع بسیار مهم و حیاتی است به همین جهت ما در کنکور مشاور به بررسی بودجه بندی تمام دروس کنکور تجربی میپردازیم.

حتما تا انتهای این مطالب با ما همراه باش تا در رابطه با استراتژی های کنکور دادن اطلاعاتت بره بالا و برنامه ریزی کردن واست مثل آب خوردن شه!

بودجه بندی کنکور تجربی

کنکور تجربی از سال ۱۴۰۲ و به بعد تنها شامل دروس اختصاصی است. همانطور که میدانید کنکور تجربی از ۵ درس تشکیل شده است که هر کدام دارای ضریب  و تعداد سوالات مشخصی هستند. در هر درس با توجه به تعداد سوالاتی که دارد باید مباحث در ۳ پایه دهم ، یازدهم و دوازدهم پوشش داده شود.

بطوری که توازن هم در پوشش ۳ پایه و هم در پوشش تمام مباحث درسی کتاب رعایت شود.به این موضوع که کار بسیار حساسی هم هست بودجه بندی کنکور تجربی گفته میشود و تقریبا تا ۹۵ درصد هر ساله تکرار میشود و میتوان از قبل متوجه شد از هر درس چه مباحثی در کنکور میاید و هر مبحث شامل چند سوال است.

با این اطلاعات شما به سادگی میتوانید برنامه ریزی داشته باشید و حتی در صورت لزوم اگر مبحثی سخت باشد ولی سوالات زیادی در کنکور نداشت را حذف کنید. در ادامه بودجه بندی تمام دروس کنکور تجربی را به شما توضیح میدهیم.

مقالات مرتبط : رتبه بندی بهترین دانشگاه های علوم پزشکی ایران و جهان

بودجه بندی زمین‌شناسی کنکور تجربی
مبحثسال ۱۴۰۱نوبت اول ۱۴۰۲نوبت دوم ۱۴۰۲نوبت اول ۱۴۰۳نوبت دوم ۱۴۰۳
آفرینش کیهان و تکوین زمین۵ سوال۴ سوال۴ سوال۴ سوال۴ سوال
منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه۳ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال
منابع آب و خاک۴ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال
زمین شناسی و سازه های مهندسی۳ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال
زمین شناسی و سلامت۴ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال
پویایی زمین۳ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال
زمین شناسی ایران۳ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال

درس زمین شناسی قبل از کنکور ۱۴۰۳ در اکثر زیر گروه های تجربی ضریب صفر داشت مثلا اگر کسی میخواست دندان پزشکی یا پزشکی عمومی قبول شود حتی اگر درس زمین‌شناسی را صفر هم میزد هیچ تاثیری در رتبه و نمره او نداشت.

بر اساس تغییراتی که در کنکور صورت گرفت زیر گروه ها از کنکور تجربی حذف شد و درس زمین شناسی برای تمامی رشته دارای ضریب ۱ است. زمین‌شناسی دارای ۱۵ سوال در کنکور سراسری است و قرار شده است در دفترچه شماره ۳ قرار داده شود.

درس زمین‌شناسی و ریاضی در یک دفترچه سوال قرار دارند و زمان پاسخگویی به سوالات این دو درس ۶۰ دقیقه در نظر گرفته شده که میتوان ۱۵ دقیقه به زمین‌شناسی اختصاص داده شود و مابقی صرف پاسخ دادن به سوالات ریاضی شود.

مقالات مرتبط : بودجه بندی کنکور ریاضی

بودجه بندی ریاضیات کنکور تجربی
مبحثسال ۱۴۰۱نوبت اول ۱۴۰۲نوبت دوم ۱۴۰۲نوبت اول ۱۴۰۳نوبت دوم ۱۴۰۳
مجموعه، الگو و دنباله۰۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال
مثلثات۴ سوال۴ سوال۴ سوال۴ سوال۴ سوال
توان های گویا و عبارت های جبری۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال
معادله ها و نامعادله ها۲ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال
تابع۴ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال
شمارش بدون شمردن۰۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال
آمارواحتمال۲ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال
هندسه تحلیلی و جبر۴ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال
توابع نمایی و لگاریتمی۲ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال
حد و پیوستگی۳ سوال۴ سوال۴ سوال۴ سوال۴ سوال
مشتق۲ سوال۴ سوال۴ سوال۴ سوال۴ سوال
کاربرد مشتق

درس ریاضی جز درس های تاثیر گذار کنکور سراسری است و خیلی از داوطلبین در این درس یا حداقل در بخشی از ریاضی دچار مشکل هستند. پس میتوان به سادگی با آنالیز نقاط ضعف داوطلبان دیگر و پاسخ دهی طبق بودجه بندی به سوالات سخت تر تراز بهتری کسب کرد.

درس ریاضی شامل ۳۰ سوال است و در دفترچه سوم کنکور سراسری قرار دارد.دفترچه سوم کنکور تجربی شامل دروس ریاضی و زمین شناسی است و مجموعا ۶۰ دقیقه فرصت پاسخگویی دارد. این درس قبلا در کنکور دارای ضریب ۶ بود اما با توجه به تغییرات انجام شده ضریب آن برای کنکور ۱۴۰۳ و کنکور های بعد از ۱۴۰۲ ضریب ۷ در نظر گرفته شده است.

با بیشتر شدن ضریب درس ریاضی اهمیت این درس در کنکور بیشتر شده است و میتوان با بررسی بودجه بندی مباحث ریاضی که در ادامه به شما نمایش داده میشود با پاسخ درست به بیش از ۲۵ سوال درصد بالایی کسب کرد.

موضوعات مرتبط : تحلیل کنکور تجربی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱

بودجه بندی زیست شناسی کنکور تجربی
مبحثسال ۱۴۰۱نوبت اول ۱۴۰۲نوبت دوم ۱۴۰۲نوبت اول ۱۴۰۳نوبت دوم ۱۴۰۳
زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا۰۰۰۰۰
گوارش و جذب مواد۲ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال
تبادلات گازی۰۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال
گردش مواد در بدن۴ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد۱ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال
از یاخته تا گیاه۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال
جذب و انتقال مواد در گیاهان۲ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال
تنظیم عصبی۱ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال
حواس۱ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال
دستگاه حرکتی۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال
تنظیم شیمیایی۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال
ایمنی۱ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال
تقسیم یاخته۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال
تولیدمثل۳ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال
تولیدمثل نهاندانگان۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال
پاسخ گیاهان به محرکها۲ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال
مولکول های اطلاعاتی۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال
جریان اطلاعات در یاخته۳ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال
انتقال اطلاعات در نسلها۵ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال
تغییر در اطلاعات وراثتی۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال
از ماده به انرژی۲ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال
از انرژی به ماده۳ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال
فناوری های نوین زیستی۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال
رفتارهای جانوران۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال
ترکیبی۸ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال

مهم ترین درس کنکور تجربی با ضریب ۱۲ درس زیست شناسی است. در واقع اگر بخواهیم قیاسی ساده کنیم هر سوال این درس به اندازه ۲ سوال درس ریاضی ارزشمند است یا میشه گفت اگر یک پاسخ درست در درس زیست شناسی داشته باشیم دقیقا مثل این است که ۱۲ سوال زمین شناسی پاسخ داده ایم.

درس زیست شناسی دارای ۴۵ سوال در کنکور سراسری است که نسبت به قبل ۵ سوال از آن حذف شده است. این ۴۵ سوال از مباحث دهم تا دوازدهم تقریبا بطور یکسان طرح میشود. البته باید دقت باشید که درس زیست شناسی دارای سوالات ترکیبی هم میباشد.

درس زیست شناسی در دفترچه شماره ۱ کنکور تجربی قرار دارد و داوطلبان در دفترچه شماره ۱ فقط به سوالات درس زیست شناسی پاسخ میدهند. زمانی که برای پاسخ دادن به سوالات این درس در نظر گرفته شده ۴۵ دقیقه است.

درس زیست شناسی در بودجه بندی کنکور تجربی نقش مهمی دارد و داوطلبانی که میتوانند در این درس نمره خوبی کسب کنند و درصد بالایی بزنند حتی اگر در دروس دیگر متوسط هم باشند جز شانس های پزشکی خواهن بود. در ادامه جدول بودجه بندی زیست را مشاهده کنید.

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی
مبحثسال ۱۴۰۱نوبت اول ۱۴۰۲نوبت دوم ۱۴۰۲نوبت اول ۱۴۰۳نوبت دوم ۱۴۰۳
فیزیک و اندازه گیری۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال
 کار، انرژی و توان۱ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال
 ویژگی های فیزیکی مواد۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال
دما و گرما۲ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال
الکتریسیتە ساکن۴ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال
جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم۴ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال
مغناطیس و القای الکترومغناطیسی۲ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال
حرکت بر خط راست۴ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال
دینامیک۳ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال
نوسان و امواج 4 سوال۴ سوال۴ سوال۴ سوال۴ سوال
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای۴ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال

درس فیزیک هم جز درس هایی است که داوطلبان کنکور در آن دچاز نوسان هستند و مخصوصا قسمت هایی از فیزیک دوازدهم برای آن ها جز مباحث خیلی سخت به حساب می آید که البته سوالات زیادی را شامل میشود.

وقتی شما از بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی مطلع باشید میتوانید برنامه ریزی بهتری روی مباحث داشته باشید و تمرکز و تلاش را روی مباحثی قرار دهید که برای شما نمره بیشتری دارد. درس فیزیک مانند ریاضی شامل ۳۰ سوال و ضریب ۷ است.

فیزیک و شیمی در دفترچه دوم کنکور در کنار یکدیگر قرار دارند و مدت پاسخگویی به سوالات این دو درس ۷۵ دقیقه در نظر گرفته شده است. ضدرس ریضی و فیزیک جز دروسی هستند که با پاسخ دهی خوب به آن ها و کسب درصد بالا دقیقا مانند آسانسور شما را بالا میبرد چون خیلی از داوطلبان تمرکز اصلی را روی زیست و شیمی قرار میدن. در ادامه جدول بودجه بندی فیزیک را مشاهده کنید.

بودجه بندی شیمی کنکور تجربی
مبحثسال ۱۴۰۱نوبت اول ۱۴۰۲نوبت دوم ۱۴۰۲نوبت اول ۱۴۰۳نوبت دوم ۱۴۰۳
کیهان زادگاه الفبای هستی۵ سوال۵ سوال۵ سوال۵ سوال۵ سوال
ردپای گازها در زندگی۱ سوال۵ سوال۵ سوال۵ سوال۵ سوال
آب، آهنگ زندگی۴ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال
قدر هدایای زمینی را بدانیم۵ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال
در پی غذای سالم۴ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال
پوشاک، نیازی پایان ناپذیر۴ سوال۴ سوال۴ سوال۴ سوال۴ سوال
مولکول ها در خدمت تندرستی۳ سوال۴ سوال۴ سوال۴ سوال۴ سوال
آسایش و رفاه در سایه شیمی۳ سوال۴ سوال۴ سوال۴ سوال۴ سوال
شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری۲ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال
 شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر۳ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال

درس شیمی در کنار درس زیست تمرکز اصلی کنکوری ها را به سمت خود میل داده است.این درس در کنکور بعد از زیست شناسی دارای بالاترین ضریب و بیشترین سوال است. ضریب شیمی در کنکور تجربی ۹ و تعداد  سوالی که از این درس در کنکور میاد ۳۵ سوال است.

سوالات شیمی به دو بخش مستقل تقسیم بندی شده است. اول مفاهیم شیمی و بعد مسائل که تقریبا سوالات برابری در کنکور سراسری دارند. البته در چند سال اخیر شاهد میل طراحان به افزایش سوالات مربوط به مسائل هستیم اما تقریبا همان حالت برابر را میشه در نظر داشت.

شیمی در کنار فیزیک در دفترچه شماره دو کنکور تجربی قرار دارد و زمان پاسخگویی برای این دو درس ۷۵ دقیقه در نظر گرفته شده است.برای هر سوال بیش از یک دقیقه زمان دارید که قطعا با استفاده از روش های تست زنی باید مدیریت زمان داشته باشید.

درس شیمی درسی بسیار مهم و تاثیر گذار است و با توجه حذف زیر گروه های آزمایشی برای تمامی رشته دارای ضریب ۹ است. به سادگی با پاسخ به سوالات مفاهیم که برای اکثر داوطلبان راحت تر است و پاسخ به سوالات راحت تر مسائل میشه درصد بالای ۷۰ بدست آورد. در ادامه جدول بودجه بندی شیمی کنکور تجربی را مشاهده کنید.

در پایان

بودجه بندی کنکور تجربی به شما کمک میکند روی مطالب اشراف داشته باشید و همین موضوع استرس و نگرانی از سختی و راحتی سوالات را از بین میبرد. همچنین وقتی داوطلبی بر اساس بودجه بندی سراغ سوالات کنکور میرود میتواند درصدی از یک درس را در ذهنش در نظر بگیرد و فقط مباحث مربوط به آن درس را بخواند.

با اینکار حتی سرعت اتمام مطالب درسی و ورود به دوره مرور و جمع بندی هم راحت تر اتفاق میوفتد.از امکانی که سازمان سنجش در اختیار شما قرار داده به نحو احسن استفاده کنید.

برای مشاوره در زمینه بودجه بندی کنکور تجربی و ارتباط با مشاور رتبه برتر جهت اطلاع از خواندن مباحث پیشنهادی همین الان با کنکور مشاور تماس بگیر و از جلسه رایگان مشاوره استفاده کن!

آخرین اخبار در کانال ایتا کنکور مشاور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات کنکور مشاور

آخرین مقالات کنکور مشاور

برای تماس با مشاور کلیک کنید