لوگو کنکور مشاور
لوگو کنکور مشاور

رشته های دانشگاه تهران

رشته های دانشگاه تهران

سایت کنکور مشاور در این مقاله قصد دارد به ارائه لیست رشته های دانشگاه تهران بپردازد و میزان ظرفیت، نحوه ورود، رشته درسی و کد رشته را بررسی کند. چنان چه در این باره کنجکاوید و قصد دارید در این دانشگاه درس بخوانید ادامه مقاله را از دست ندهید.

رشته های تجربی دانشگاه تهران

رشته های دانشگاه تهران برای رشته تجربی شامل رشته‌های زیر هستند:

۱. رشته دکتری عمومی دامپزشکی? ۵۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۱۵۶۲۲. رشته زمین شناسی ? ۳۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۱۵۶۳
۳. رشته زیست شناسی جانوری ?۱۵ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۱۵۶۴۴. رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی ? ۱۵ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۱۵۶۵
۵. رشته زیست شناسی گیاهی ? ۲۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۱۵۶۶۶. زیست فناوری ? ۱۵ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۱۵۶۷
۷. میکروبیولوژی ?۲۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۱۵۶۸۸. رشته دکترای پیوسته بیوتکنولوژی ?۱۲ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۵۱۰۱
۹. رشته اقتصاد ? ۱۸ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۵۱۰۲۱۰. رشته حسابداری ? ۹ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۵۱۰۳
۱۱. رشته روانشناسی ?۹ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۵۱۰۴۱۲. رشته شیمی کاربردی ?۱۸ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۵۱۰۵
۱۳. رشته شیمی محض ? ۱۸ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۵۱۰۶۱۴. رشته علوم ورزشی ? ۱۸ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۵۱۰۷
۱۵. رشته مدیریت بازرگانی ? ۹ نفر طرفیت با کد رشته ۳۵۱۰۸۱۶. رشته مدیریت دولتی ?۹ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۵۱۰۹
۱۷. رشته مدیریت صنعتی ? ۹ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۵۱۱۰۱۸. رشته مدیریت مالی ? ۹ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۵۱۱۱
۱۹. رشته فقه شافعی ? ۹ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۵۱۱۷۲۰. رشته دکتری عمومی دامپزشکی ? ۵۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۱۵۶۹

رشته های دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)

۱. رشته علوم دامی ?۲۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۱۵۷۰۲. رشته علوم و مهندسی باغبانی ? ۲۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۱۵۷۱
۳. رشته علوم و مهندسی خاک ?۲۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۱۵۷۲۴. رشته علوم و مهندسی شیلات ? ۲۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۱۵۷۳
۵. رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی ( کشاورزی ) ? ۲۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۱۵۷۴۶. رشته علوم و مهندسی محیط زیست ?۲۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۱۵۷۵
۷. رشته گیاه پزشکی ?۲۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۱۵۷۶۸. رشته مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی? ۲۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۱۵۷۷
۹. رشته مهندسی صنایع مبلمان ? ۲۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۱۵۷۸۱۰. رشته مهندسی طبیعت ? ۲۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۱۵۷۹
۱۱. رشته مهندسی فضای سبز ? ۲۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۱۵۸۰۱۲. رشته اقتصاد کشاورزی ? ۱۶ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۵۱۱۲
۱۳٫ رشته علوم و مهندسی آب ? ۲۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۰۲۶۰۱۴٫ رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم کشاورزی ? ۲۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۰۲۶۱
۱۵٫ رشته اقتصاد کشاورزی ? ۴۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۵۱۱۲

رشته های ریاضی و مهندسی دانشگاه تهران

رشته ریاضی و فنی مهندسی دانشگاه تهران
۱. رشته آمار ? ۲۵ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۰۲۳۸۲. رشته ریاضیات و کاربردها ? ۳۵ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۰۲۳۹
۳. رشته علوم کامپیوتر ? ۳۲ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۰۲۴۰۴. رشته علوم مهندسی ? ۲۵ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۰۲۴۱
۵. رشته فیزیک ? ۳۵ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۰۲۴۲۶. رشته فیزیک مهندسی ? ۱۵ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۰۲۴۳
۷. رشته مهندسی برق ? ۱۰۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۰۲۴۴۸. رشته مهندسی پلیمر ? ۲۵ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۰۲۴۵
۹. رشته مهندسی شهرسازی ? ۲۵ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۰۲۴۶۱۰. رشته مهندسی شیمی ? ۶۵ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۰۲۴۷
۱۱. رشته مهندسی صنایع ? ۳۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۰۲۴۸۱۲. رشته مهندسی عمران ? ۹۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۰۲۴۹
۱۳. رشته مهندسی کامپیوتر ? ۵۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۰۲۵۰۱۴. رشته مهندسی معدن ? ۵۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۰۲۵۱
۱۵. رشته مهندسی معماری ? ۵۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۰۲۵۲۱۶. رشته مهندسی مکانیک ? ۱۲۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۰۲۵۳
۱۷. رشته مهندسی مواد و متالورژی ? ۶۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۰۲۵۴۱۸. رشته مهندسی نفت ? ۲۵ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۰۲۵۵
۱۹. رشته مهندسی نقشه برداری ? ۴۵ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۰۲۵۶۲۰. رشته دکترای پیوسته بیوتکنولوژی ? ۳ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۵۱۰۱
۲۱. رشته اقتصاد ? ۲۴ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۵۱۰۲۲۲. رشته حسابداری ? ۳ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۵۱۰۳
۲۳. رشته روانشناسی ? ۳ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۵۱۰۴۲۴‌. رشته شیمی کاربردی ? ۴ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۵۱۰۵
۲۵. رشته شیمی محض ? ۴ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۵۱۰۶۲۶. رشته علوم ورزشی ? ۶ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۵۱۰۷
۲۷. رشته مدیریت بازرگانی ? ۳ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۵۱۰۸۲۸. رشته مدیریت دولتی ? ۳ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۵۱۰۹
۲۹. رشته مدیریت صنعتی ? ۳ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۵۱۱۰۳۰. رشته مدیریت مالی ? ۳ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۵۱۱۱
۳۱. فقه شافعی ? ۳ نفر طرفیت با کد رشته ۳۵۱۱۷

مطلب پیشنهادی به شما : رشته های دانشگاه شریف

رشته‌های دانشگاه تهران ( محل تحصیل دانشکده فنی کاسپین واقع در رضوان شهر استان گیلان )

۱. رشته مهندسی پلیمر ? ۲۵ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۰۲۵۷۲. رشته مهندسی شیمی ? ۲۵ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۰۲۵۸
۳. رشته مهندسی مکانیک ? ۲۵ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۰۲۵۹

رشته‌های دانشگاه تهران ( محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت )

۱. رشته علوم و مهندسی آب ? ۲۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۰۲۶۲۲. رشته مهندسی ماشین های صنایع غذایی ? ۲۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۰۲۶۳
۳. رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم کشاورزی ? ۲۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۰۲۶۴

رشته‌های دانشگاه تهران ( محل تحصیل پردیس فارابی قم )

۱. رشته مهندسی صنایع ? ۲۵ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۰۲۶۵۲. رشته مهندسی کامپیوتر ? ۵۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۰۲۶۶
۳. رشته حسابداری ? ۳ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۵۱۱۳۴. رشته مدیریت بازرگانی ? ۳ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۵۱۱۴
۵. رشته مدیریت دولتی ? ۳ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۵۱۱۵۶. رشته مدیریت مالی ? ۳ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۵۱۱۶

 لیست رشته‌های دانشگاه تهران ( محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در فومن استان گیلان )

۱. رشته مهندسی شیمی ? ۲۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۰۲۶۷۲. رشته مهندسی صنایع ? ۲۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۰۲۶۸
۳. رشته مهندسی کامپیوتر ? ۲۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۰۲۶۹۴. رشته مهندسی نفت ? ۲۰ نفر طرفیت با کد رشته ۳۰۲۷۰

مطلب پیشنهادی به شما : رشته های دانشگاه صنعتی اصفهان

رشته های انسانی دانشگاه تهران

لیست رشته های دانشگاه تهران برای رشته انسانی شامل رشته‌های زیر هستند:

۱. رشته باستان شناسی ? ۴۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۳۶۵۶
۲. رشته برنامه ریزی اجتماعی و تعاون ? ۳۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۳۶۵۷
۳. رشته تاریخ ? ۳۷ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۳۶۵۸۴. رشته جامعه شناسی ? ۳۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۳۶۵۹
۵. رشته جغرافیا ? ۹۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۳۶۶۰۶. رشته حقوق ? ۷۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۳۶۶۱
۷. رشته زبان و ادبیات عربی ? ۳۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۳۶۶۲۸. رشته زبان و ادبیات فارسی ? ۳۲ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۳۶۶۳
۹. رشته علوم ارتباطات اجتماعی ? ۳۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۳۶۶۴۱۰. رشته علوم تربیتی ۳۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۳۶۶۵
۱۱. رشته علوم سیاسی ? ۵۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۳۶۶۶۱۲. رشته فلسفه ? ۳۵ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۳۶۶۷
۱۳. رشته مترجمی زبان عربی ? ۳۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۳۶۶۸۱۴. رشته مردم شناسی ? ۳۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۳۶۶۹
۱۵. رشته مشاوره ? ۳۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۳۶۷۰۱۶. رشته ادیان و عرفان ? ۲۵ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۳۶۷۶
۱۷. رشته تاریخ تمدن ملل اسلامی ? ۲۵ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۳۶۷۷۱۸. رشته علوم قرآن و حدیث ? ۳۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۳۶۷۸
۱۹. رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی ? ۳۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۳۶۷۹۲۰. رشته فلسفه و حکمت اسلامی ? ۳۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۳۶۸۰
۲۱. رشته اقتصاد ? ۱۸ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۵۱۰۲۲۲. رشته‌حسابداری ? ۱۸ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۵۱۰۳
۲۳. رشته روانشناسی ? ۱۸ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۵۱۰۴۲۴. رشته علوم ورزشی ? ۳۶ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۵۱۰۷
۲۵. رشته مدیریت بازرگانی ? ۱۸ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۵۱۰۸۲۶. رشته مدیریت دولتی ? ۱۸ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۵۱۰۹
۲۷. رشته مدیریت صنعتی ? ۱۸ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۵۱۱۰۲۸. رشته مدیریت مالی ? ۱۸ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۵۱۱۱
۲۹. رشته فقه شافعی ? ۱۸ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۵۱۱۷

رشته های گروه انسانی دانشگاه تهران ( محل تحصیل پردیس فارابی قم )

۶٫ رشته حسابداری ? ۱۵ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۳۶۷۶۲. رشته زبان و ادبیات عربی ? ۲۵ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۳۶۷۲
۳. رشته علوم قرآن و حدیث ? ۲۵ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۳۶۷۳۴. رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی ? ۲۵ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۳۶۷۴
۵٫ رشته فلسفه ? ۲۵ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۳۶۷۵۶٫ رشته حسابداری ? ۱۵ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۳۶۷۶
۷٫ رشته مدیریت بازرگانی ? ۱۵ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۳۶۷۷۸٫ رشته مدیریت دولتی ? ۱۵ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۳۶۷۸
۹٫ مدیریت مالی ? ۱۵ نفر ظرفیت با کد رشته ۳۳۶۷۹

رشته های بدون کنکور دانشگاه تهران

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه تهران شامل رشته‌های زیر هستند:

۱. رشته ترویج و آموزش کشاورزی پایدار ? ۲۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۱۱۶۱۱۲. رشته علوم و مهندسی جنگل ? ۲۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۱۱۶۱۲
۳. رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی ? ۲۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۱۱۶۱۳

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت)

۱. رشته علوم و مهندسی باغبانی ? ۲۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۱۲۰۱۶۲. رشته زبان و ادبیات اردو ? با کد رشته ۲۵۲۵

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش)

۱. رشته مدیریت صنعتی ? ۳۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۱۸۴۴۲۲. رشته مهندسی شهرسازی ? ۳۰ نفر ظرفیک با کد رشته ۱۸۴۴۳
۳. رشته مهندسی صنایع ? ۳۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۱۸۴۴۴۴. رشته مهندسی کامپیوتر ? ۳۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۱۸۴۴۵
۵. رشته مهندسی معماری ? ۳۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۱۸۴۴۶۶. رشته حقوق ? ۳۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۱۸۴۴۷
۷. رشته مدیریت مالی ? ۳۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۱۸۴۴۸۸. رشته طراحی صنعتی ? ۲۰ نفر ظرفیت با کد رشته ۱۸۴۴۹

در این مقاله لیست رشته های دانشگاه تهران به همراه ظرفیت و ها و کد رشته های ارائه شد.امیدواریم از این مقاله استفاده کرده باشید. برای انتخاب رشته بهتر با مشاور تحصیلی کارشناسی ارشد کنکور مشاور همراه باشید.

آخرین اخبار در کانال ایتا کنکور مشاور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات کنکور مشاور

آخرین مقالات کنکور مشاور

برای تماس با مشاور کلیک کنید