لوگو کنکور مشاور
لوگو کنکور مشاور

رشته های دانشگاه تهران

رشته های دانشگاه تهران

سایت کنکور مشاور در این مقاله قصد دارد به ارائه لیست رشته های دانشگاه تهران بپردازد و میزان ظرفیت، نحوه ورود، رشته درسی و کد رشته را بررسی کند. چنان چه در این باره کنجکاوید و قصد دارید در این دانشگاه درس بخوانید ادامه مقاله را از دست ندهید.

رشته های تجربی دانشگاه تهران

رشته های دانشگاه تهران برای رشته تجربی شامل رشته‌های زیر هستند:

۱. رشته دکتری عمومی دامپزشکی👈 50 نفر ظرفیت با کد رشته 31562۲. رشته زمین شناسی 👈 30 نفر ظرفیت با کد رشته 31563
۳. رشته زیست شناسی جانوری 👈15 نفر ظرفیت با کد رشته 31564۴. رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی 👈 15 نفر ظرفیت با کد رشته 31565
۵. رشته زیست شناسی گیاهی 👈 20 نفر ظرفیت با کد رشته 31566۶. زیست فناوری 👈 15 نفر ظرفیت با کد رشته 31567
۷. میکروبیولوژی 👈20 نفر ظرفیت با کد رشته 31568۸. رشته دکترای پیوسته بیوتکنولوژی 👈12 نفر ظرفیت با کد رشته 35101
۹. رشته اقتصاد 👈 18 نفر ظرفیت با کد رشته 35102۱۰. رشته حسابداری 👈 9 نفر ظرفیت با کد رشته 35103
۱۱. رشته روانشناسی 👈9 نفر ظرفیت با کد رشته 35104۱۲. رشته شیمی کاربردی 👈18 نفر ظرفیت با کد رشته 35105
۱۳. رشته شیمی محض 👈 18 نفر ظرفیت با کد رشته 35106۱۴. رشته علوم ورزشی 👈 18 نفر ظرفیت با کد رشته 35107
۱۵. رشته مدیریت بازرگانی 👈 9 نفر طرفیت با کد رشته 35108۱۶. رشته مدیریت دولتی 👈9 نفر ظرفیت با کد رشته 35109
۱۷. رشته مدیریت صنعتی 👈 9 نفر ظرفیت با کد رشته 35110۱۸. رشته مدیریت مالی 👈 9 نفر ظرفیت با کد رشته 35111
۱۹. رشته فقه شافعی 👈 9 نفر ظرفیت با کد رشته 35117۲۰. رشته دکتری عمومی دامپزشکی 👈 50 نفر ظرفیت با کد رشته 31569

رشته های دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)

۱. رشته علوم دامی 👈20 نفر ظرفیت با کد رشته 31570۲. رشته علوم و مهندسی باغبانی 👈 20 نفر ظرفیت با کد رشته 31571
۳. رشته علوم و مهندسی خاک 👈20 نفر ظرفیت با کد رشته 31572۴. رشته علوم و مهندسی شیلات 👈 20 نفر ظرفیت با کد رشته 31573
۵. رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی ( کشاورزی ) 👈 20 نفر ظرفیت با کد رشته 31574۶. رشته علوم و مهندسی محیط زیست 👈20 نفر ظرفیت با کد رشته 31575
۷. رشته گیاه پزشکی 👈20 نفر ظرفیت با کد رشته 31576۸. رشته مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی👈 20 نفر ظرفیت با کد رشته 31577
۹. رشته مهندسی صنایع مبلمان 👈 20 نفر ظرفیت با کد رشته 31578۱۰. رشته مهندسی طبیعت 👈 20 نفر ظرفیت با کد رشته 31579
۱۱. رشته مهندسی فضای سبز 👈 20 نفر ظرفیت با کد رشته 31580۱۲. رشته اقتصاد کشاورزی 👈 16 نفر ظرفیت با کد رشته 35112
13. رشته علوم و مهندسی آب 👈 20 نفر ظرفیت با کد رشته 3026014. رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم کشاورزی 👈 20 نفر ظرفیت با کد رشته 30261
15. رشته اقتصاد کشاورزی 👈 40 نفر ظرفیت با کد رشته 35112

رشته های ریاضی و مهندسی دانشگاه تهران

رشته ریاضی و فنی مهندسی دانشگاه تهران
۱. رشته آمار 👈 25 نفر ظرفیت با کد رشته 30238۲. رشته ریاضیات و کاربردها 👈 35 نفر ظرفیت با کد رشته 30239
۳. رشته علوم کامپیوتر 👈 32 نفر ظرفیت با کد رشته 30240۴. رشته علوم مهندسی 👈 25 نفر ظرفیت با کد رشته 30241
۵. رشته فیزیک 👈 35 نفر ظرفیت با کد رشته 30242۶. رشته فیزیک مهندسی 👈 15 نفر ظرفیت با کد رشته 30243
۷. رشته مهندسی برق 👈 100 نفر ظرفیت با کد رشته 30244۸. رشته مهندسی پلیمر 👈 25 نفر ظرفیت با کد رشته 30245
۹. رشته مهندسی شهرسازی 👈 25 نفر ظرفیت با کد رشته 30246۱۰. رشته مهندسی شیمی 👈 65 نفر ظرفیت با کد رشته 30247
۱۱. رشته مهندسی صنایع 👈 30 نفر ظرفیت با کد رشته 30248۱۲. رشته مهندسی عمران 👈 90 نفر ظرفیت با کد رشته 30249
۱۳. رشته مهندسی کامپیوتر 👈 50 نفر ظرفیت با کد رشته 30250۱۴. رشته مهندسی معدن 👈 50 نفر ظرفیت با کد رشته 30251
۱۵. رشته مهندسی معماری 👈 50 نفر ظرفیت با کد رشته 30252۱۶. رشته مهندسی مکانیک 👈 120 نفر ظرفیت با کد رشته 30253
۱۷. رشته مهندسی مواد و متالورژی 👈 60 نفر ظرفیت با کد رشته 30254۱۸. رشته مهندسی نفت 👈 25 نفر ظرفیت با کد رشته 30255
۱۹. رشته مهندسی نقشه برداری 👈 45 نفر ظرفیت با کد رشته 30256۲۰. رشته دکترای پیوسته بیوتکنولوژی 👈 3 نفر ظرفیت با کد رشته 35101
۲۱. رشته اقتصاد 👈 24 نفر ظرفیت با کد رشته 35102۲۲. رشته حسابداری 👈 3 نفر ظرفیت با کد رشته 35103
۲۳. رشته روانشناسی 👈 3 نفر ظرفیت با کد رشته 35104۲۴‌. رشته شیمی کاربردی 👈 4 نفر ظرفیت با کد رشته 35105
۲۵. رشته شیمی محض 👈 4 نفر ظرفیت با کد رشته 35106۲۶. رشته علوم ورزشی 👈 6 نفر ظرفیت با کد رشته 35107
۲۷. رشته مدیریت بازرگانی 👈 3 نفر ظرفیت با کد رشته 35108۲۸. رشته مدیریت دولتی 👈 3 نفر ظرفیت با کد رشته 35109
۲۹. رشته مدیریت صنعتی 👈 3 نفر ظرفیت با کد رشته 35110۳۰. رشته مدیریت مالی 👈 3 نفر ظرفیت با کد رشته 35111
۳۱. فقه شافعی 👈 3 نفر طرفیت با کد رشته 35117

مطلب پیشنهادی به شما : رشته های دانشگاه شریف

رشته‌های دانشگاه تهران ( محل تحصیل دانشکده فنی کاسپین واقع در رضوان شهر استان گیلان )

۱. رشته مهندسی پلیمر 👈 25 نفر ظرفیت با کد رشته 30257۲. رشته مهندسی شیمی 👈 25 نفر ظرفیت با کد رشته 30258
۳. رشته مهندسی مکانیک 👈 25 نفر ظرفیت با کد رشته 30259

رشته‌های دانشگاه تهران ( محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت )

۱. رشته علوم و مهندسی آب 👈 20 نفر ظرفیت با کد رشته 30262۲. رشته مهندسی ماشین های صنایع غذایی 👈 20 نفر ظرفیت با کد رشته 30263
۳. رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم کشاورزی 👈 20 نفر ظرفیت با کد رشته 30264

رشته‌های دانشگاه تهران ( محل تحصیل پردیس فارابی قم )

۱. رشته مهندسی صنایع 👈 25 نفر ظرفیت با کد رشته 30265۲. رشته مهندسی کامپیوتر 👈 50 نفر ظرفیت با کد رشته 30266
۳. رشته حسابداری 👈 3 نفر ظرفیت با کد رشته 35113۴. رشته مدیریت بازرگانی 👈 3 نفر ظرفیت با کد رشته 35114
۵. رشته مدیریت دولتی 👈 3 نفر ظرفیت با کد رشته 35115۶. رشته مدیریت مالی 👈 3 نفر ظرفیت با کد رشته 35116

 لیست رشته‌های دانشگاه تهران ( محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در فومن استان گیلان )

۱. رشته مهندسی شیمی 👈 20 نفر ظرفیت با کد رشته 30267۲. رشته مهندسی صنایع 👈 20 نفر ظرفیت با کد رشته 30268
۳. رشته مهندسی کامپیوتر 👈 20 نفر ظرفیت با کد رشته 30269۴. رشته مهندسی نفت 👈 20 نفر طرفیت با کد رشته 30270

مطلب پیشنهادی به شما : رشته های دانشگاه صنعتی اصفهان

رشته های انسانی دانشگاه تهران

لیست رشته های دانشگاه تهران برای رشته انسانی شامل رشته‌های زیر هستند:

۱. رشته باستان شناسی 👈 40 نفر ظرفیت با کد رشته 33656
۲. رشته برنامه ریزی اجتماعی و تعاون 👈 30 نفر ظرفیت با کد رشته 33657
۳. رشته تاریخ 👈 37 نفر ظرفیت با کد رشته 33658۴. رشته جامعه شناسی 👈 30 نفر ظرفیت با کد رشته 33659
۵. رشته جغرافیا 👈 90 نفر ظرفیت با کد رشته 33660۶. رشته حقوق 👈 70 نفر ظرفیت با کد رشته 33661
۷. رشته زبان و ادبیات عربی 👈 30 نفر ظرفیت با کد رشته 33662۸. رشته زبان و ادبیات فارسی 👈 32 نفر ظرفیت با کد رشته 33663
۹. رشته علوم ارتباطات اجتماعی 👈 30 نفر ظرفیت با کد رشته 33664۱۰. رشته علوم تربیتی 30 نفر ظرفیت با کد رشته 33665
۱۱. رشته علوم سیاسی 👈 50 نفر ظرفیت با کد رشته 33666۱۲. رشته فلسفه 👈 35 نفر ظرفیت با کد رشته 33667
۱۳. رشته مترجمی زبان عربی 👈 30 نفر ظرفیت با کد رشته 33668۱۴. رشته مردم شناسی 👈 30 نفر ظرفیت با کد رشته 33669
۱۵. رشته مشاوره 👈 30 نفر ظرفیت با کد رشته 33670۱۶. رشته ادیان و عرفان 👈 25 نفر ظرفیت با کد رشته 33676
۱۷. رشته تاریخ تمدن ملل اسلامی 👈 25 نفر ظرفیت با کد رشته 33677۱۸. رشته علوم قرآن و حدیث 👈 30 نفر ظرفیت با کد رشته 33678
۱۹. رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی 👈 30 نفر ظرفیت با کد رشته 33679۲۰. رشته فلسفه و حکمت اسلامی 👈 30 نفر ظرفیت با کد رشته 33680
۲۱. رشته اقتصاد 👈 18 نفر ظرفیت با کد رشته 35102۲۲. رشته‌حسابداری 👈 18 نفر ظرفیت با کد رشته 35103
۲۳. رشته روانشناسی 👈 18 نفر ظرفیت با کد رشته 35104۲۴. رشته علوم ورزشی 👈 36 نفر ظرفیت با کد رشته 35107
۲۵. رشته مدیریت بازرگانی 👈 18 نفر ظرفیت با کد رشته 35108۲۶. رشته مدیریت دولتی 👈 18 نفر ظرفیت با کد رشته 35109
۲۷. رشته مدیریت صنعتی 👈 18 نفر ظرفیت با کد رشته 35110۲۸. رشته مدیریت مالی 👈 18 نفر ظرفیت با کد رشته 35111
۲۹. رشته فقه شافعی 👈 18 نفر ظرفیت با کد رشته 35117

رشته های گروه انسانی دانشگاه تهران ( محل تحصیل پردیس فارابی قم )

6. رشته حسابداری 👈 15 نفر ظرفیت با کد رشته 33676۲. رشته زبان و ادبیات عربی 👈 25 نفر ظرفیت با کد رشته 33672
۳. رشته علوم قرآن و حدیث 👈 25 نفر ظرفیت با کد رشته 33673۴. رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی 👈 25 نفر ظرفیت با کد رشته 33674
5. رشته فلسفه 👈 25 نفر ظرفیت با کد رشته 336756. رشته حسابداری 👈 15 نفر ظرفیت با کد رشته 33676
7. رشته مدیریت بازرگانی 👈 15 نفر ظرفیت با کد رشته 336778. رشته مدیریت دولتی 👈 15 نفر ظرفیت با کد رشته 33678
9. مدیریت مالی 👈 15 نفر ظرفیت با کد رشته 33679

رشته های بدون کنکور دانشگاه تهران

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه تهران شامل رشته‌های زیر هستند:

۱. رشته ترویج و آموزش کشاورزی پایدار 👈 20 نفر ظرفیت با کد رشته 11611۲. رشته علوم و مهندسی جنگل 👈 20 نفر ظرفیت با کد رشته 11612
۳. رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی 👈 20 نفر ظرفیت با کد رشته 11613

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت)

۱. رشته علوم و مهندسی باغبانی 👈 20 نفر ظرفیت با کد رشته 12016۲. رشته زبان و ادبیات اردو 👈 با کد رشته 2525

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش)

۱. رشته مدیریت صنعتی 👈 30 نفر ظرفیت با کد رشته 18442۲. رشته مهندسی شهرسازی 👈 30 نفر ظرفیک با کد رشته 18443
۳. رشته مهندسی صنایع 👈 30 نفر ظرفیت با کد رشته 18444۴. رشته مهندسی کامپیوتر 👈 30 نفر ظرفیت با کد رشته 18445
۵. رشته مهندسی معماری 👈 30 نفر ظرفیت با کد رشته 18446۶. رشته حقوق 👈 30 نفر ظرفیت با کد رشته 18447
۷. رشته مدیریت مالی 👈 30 نفر ظرفیت با کد رشته 18448۸. رشته طراحی صنعتی 👈 20 نفر ظرفیت با کد رشته 18449

در این مقاله لیست رشته های دانشگاه تهران به همراه ظرفیت و ها و کد رشته های ارائه شد.امیدواریم از این مقاله استفاده کرده باشید. برای انتخاب رشته بهتر با مشاور تحصیلی کارشناسی ارشد کنکور مشاور همراه باشید.

آخرین اخبار در کانال ایتا کنکور مشاور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات کنکور مشاور

آخرین مقالات کنکور مشاور

مصوبه جدید کنکور 1403
قوانین جدید
nima

مصوبه جدید کنکور 1403

امروز 28 شهریور ماه 1402 اخبار جدیدی از مجلس در رابطه با مصوبه جدید کنکور 1403 منتشر شد. در این مصوبه شرایط کنکور 1403 و

بیشتر بخوانید »
منابع کنکور زبان 1403
دسته‌بندی نشده
nima

منابع کنکور زبان 1403

کنکور زبان جز کنکورهای شناوری است که تمام اشخاص دارای دیپلم نظام سالی واحدی و ترمی واحدی 12 ساله و همچنین تمام نظام جدید ها

بیشتر بخوانید »
برای تماس با مشاور کلیک کنید