لوگو کنکور مشاور
لوگو کنکور مشاور

ارشد معماری

ارشد معماری

ارشد معماری رشته‌ی کارشناسی ارشد معماری از رشته‌های دانشگاهی برای فارغ‌ التحصیلان معماری به حساب می‌آید. یکی از راه‌های قبول شدن در این رشته برای فارغ التحصیلان معماری در دانشگاه‌ها، دادن کنکور است اما اگر با کنکور قبول نشدید هم جای نگرانی نیست می‌توان بدون کنکور در دانشگاه آزاد این رشته را نیز قبول شد.

رشته کارشناسی ارشد معماری نیز مانند بسیاری از رشته‌های دیگر دارای محدودیت در پذیرش دانشجو است. پس نباید وقت را برای ثبت نام از دست بدهید.

مقاطع تحصیلی رشته کارشناسی ارشد معماری بدون کنکور بستگی به نوع دانشگاهی که قبول می‌شوید دارد به طور کلی شما می‌توانید تا مقطع دکترا این رشته را ادامه بدهید. این رشته در دانشگاه‌های سراسری، غیرانتفاعی و آزاد پذیرش دارد.

در ادامه این مقاله قصد داریم رشته‌ی کارشناسی ارشد معماری را به شما به طور کامل معرفی کنیم.

معرفی کارشناسی ارشد معماری

رشته‌ی معماری نوعی هنر برای نظم دادن به محیط انسان جهت ساخت محلی برای زندگی با توجه به ارزش‌های جامعه و هماهنگ با محیط زیست است.

معماری هر زمان و مکان نشان دهنده‌ی مردم یک جامعه است و اطلاعات فراوانی درباره‌ی آن جامعه را می‌دهد. این رشته یک رشته‌ی چند شاخه‌ای است که علوم اجتماعی، اقتصادی، روانشناسی، هنر و معماری را درون خود جای داده است.

لیست دروس ارشد معماری در گرایش‌های مختلف

دروس کارشناسی ارشد مهندسی معماری سی و دو واحد هستند که عبارتند از:

یک. دروس پایه یا الزامی (هشت واحد) شامل الف. روش تحقیق معماری، ب. سیر اندیشه‌های معماری، ج. حکمت هنر اسلامی،  د. نظریه و روش‌های طراحی

دروس تخصصی انتخابی (هشت واحد) شامل الف. سازه‌های سنتی، ب. سازه‌های نو، ج. معماری همساز با اقلیم، د. روشهای پیشرفته ساخت، ذ. نظریه‌های مکانیابی، ر. برنامه ریزی کالبدی معماری، ژ. تنظیم شرایط زمین، س. روان شناسی محیط، ش. حقوق معماری، ط. مدیریت پروژه

پروژه‌های طراحی (چهارده واحد) شامل الف. طرح معماری۱، ب. طرح معماری۲، ج. رساله، د.طرح نهایی و دو واحد درس اختیاری.

دروس کارشناسی ارشد معماری منظر  سی و دو واحد هستند که عبارتند از:

دروس تخصصی الزامی (بیست و پنج واحد) شامل الف. ساختار منظر و محیط، ب. مبانی نظری معماری منظر، ج. تاریخ معماری منظر، د. قوانین محیط و نظام‌های طبیعی پویا، ذ. روان شناسی محیط، ر. طراحی منظر و محیط۱، ژ. طراحی منظر و محیط۲، س. طراحی منظر و محیط۳، ش. گیاه شناسی کاربردی و دو واحد درس انتخابی.

پایان نامه (هشت واحد)

دروس کارشناسی ارشد معماری اسلامی سی و دو واحد هستند که عبارتند از:

یک. دروس پایه یا الزامی (هشت واحد) شامل الف. نظریه‌ها و روش‌های طراحی معماری، ب. حکمت و هنر اسلامی، ج. فرم و هندسه در طراحی مدولار، د. روش تحقیق در معماری

دروس تخصصی انتخابی (هشت واحد) شامل الف. معماری معاصر اسلامی ایران و جهان، ب. نظریه‌های مکانیابی، ج. تحلیل سازه‌های سنتی و نو و روش‌های ساخت آنها، د. روان شناسی محیط و چهارده واحد طراحی و پایان نامه.

دروس اختیاری  (چهارده واحد) شامل الف. تاریخ معماری اسلامی ایران، ب. فلسفه معماری اسلامی، ج. سازه‌های نو، د. روش‌های پیشرفته ساخت، ذ. سازه‌های سنتی، ر. باغ سازی ایرانی، ز. اقلیم شناسی کاربردی، س. زیبایی شناسی معماری، ش. قوانین و مقررات شهری، ط. شهرسازی اسلامی، ظ. هنرهای اسلامی، ع. سیر تحول معماری اسلامی

دروس کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران سی و دو واحد هستند که عبارتند از:

دروس تخصصی الزامی (هجده واحد) شامل الف. روش شناسی تاریخ نگاری معماری، ب. نقد آثار تاریخی معماری، ج. پژوهش در تاریخ معماری ایران۱، د. پژوهش در تاریخ معماری ایران۲، ه. پژوهش در تاریخ معماری ایران۳، و. تاریخ تطبیقی معماری جهان اسلام

دروس اختیاری  (هشت واحد) شامل الف. تاریخ شهر در ایران، آشنایی با مبانی باستان شناسی، ب. آشنایی با سازه و مصالح سنتی، ج. آشنایی با متون تاریخی و کتیبه‌ها، د. مروری بر نظریه‌های معماری، ه. باغ ایرانی و تاریخ آن، و. تاریخ معماری شرق، ی. مروری بر نظریه‌های مرمت

پایان نامه (شش واحد)

دروس کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه سی و دو واحد هستند که عبارتند از:

دروس تخصصی الزامی (بیست و چهار واحد) شامل الف. سوانح و مجتمع‌های زیستی، ب. جامعه شناسی و روان شناسی بلایا، ج. مدیریت بحران و بازسازی، د. نظریه‌ها و دیدگاه‌های بازسازی، ذ. روش‌های ارزیابی خطر و آسیب پذیری، ر. روش‌های مقاوم سازی ساختمان‌های موجود و آسیب دیده، ز. مدیریت، ژ. برنامه ریزی و طراحی اردوگاه‌های پناهندگان و آسیب دیدگان، س. سمینارهای منتخب، ش. کارگاه۱، ط. کارگاه۲، ظ. کارگاه۳

دروس اختیاری  (چهار واحد) شامل الف. روش‌های جبران خسارت در بازسازی، ب.‌ نقش شهرسازی در کاهش خطرات سوانح طبیعی و حوادث انسان ساز، ج. مبانی حقوقی مدیریت بحران

پایان نامه (چهار واحد)

مطلوب برای شما : ضوابط طراحی آزمون نظام مهندسی

دروس کارشناسی ارشد معماری داخلی سی و دو واحد هستند که عبارتند از:

دروس تخصصی الزامی (بیست و هفت واحد) شامل الف. درک بین محیط‌های داخلی، ب.‌تئوری و تاریخ معماری۱، ج. تئوری و تاریخ معماری۲، د. تکنولوژی محیط‌های داخلی، ذ. کارگاه طراحی داخلی ۱، ر. کارگاه طراحی داخلی۲، ز. کارگاه طراحی داخلی۳

پایان نامه (شش واحد)

دروس کارشناسی ارشد مدیریت پروژه سی و دو واحد هستند که عبارتند از:

دروس تخصصی الزامی (بیست و هفت واحد) شامل الف. نظریه‌های مدیریت پروژه، ب. روش‌های مدیریت پروژه۱، ج. روش‌های مدیریت پروژه۲، د. تحقیق در عملیات و روش‌های کمی در مدیریت، ذ. مدیریت مالی پروژه، ر. مدیریت مواد و مصالح، ز. پروژه‌های موردی مدیریت۱، ژ. پروژه‌های موردی مدیریت۲

دروس اختیاری  (نه واحد) شامل الف. علوم ساختمان پیشرفته، ب. سیستم‌های سازه ای پیشرفته، ج. علوم و تکنولوژی مصالح ساختمانی، د. مدیریت سیستم اطلاعاتی، ذ. مدیریت ارزش و سیستم‌های VM، ر. کامپیوتر در مدیریت پروژه، ز. فنون ساخت پیشرفته، ژ. سیستم‌های تأسیسات ساختمان، س. قوانین و مدیریت پیمان، ش. پروژه سازه، ی. پروژه تأسیسات

پایان نامه (چهار واحد)

سمینار (دو واحد)

ارشد معماری

دروس کارشناسی ارشد فناوری معماری سی و دو واحد هستند که عبارتند از:

دروس تخصصی الزامی (چهارده واحد) شامل الف. حکمت هنر و فناوری در معماری، ب. سیستم‌های ساختمانی پیشرفته، ج. پروژه تکنولوژی معماری۱، د. پروژه تکنولوژی معماری۲، ه. پروژه تکنولوژی معماری۳

دروس اختیاری  (نه واحد) شامل الف. مبانی معماری بیونیک، ب. فناوری‌های دیجیتال در تکنولوژی معماری، ج. تکنولوژی- طبیعت- پایداری، د. کاربردهای پیشرفته کامپیوتر در معماری دیجیتال، ذ. مبانی مهندسی زلزله در معماری،

ر. علوم ساختمانی پیشرفته، ز. مصالح و فناوری‌های نوین ساختمانی، ژ. تأسیسات مکانیکی- الکتریکی و تجهیزات، س. روش‌های تولید صنعتی ساختمان، ش. پروژه طراحی سازه و تکنولوژی، ط. آسیب شناسی و مقاوم سازی ساختمان

پایان نامه (شش واحد)

دروس کارشناسی ارشد انرژی معماری چهل واحد هستند که عبارتند از:

دروس جبرانی(هشت واحد) شامل الف. اقلیم و معماری بومی و سنتی، ب. کامپیوتر تخصصی، ج. جزئیات سیستم‌های فعال و غیر فعال خورشیدی، د. تنظیم شرایط سایت

دروس تخصصی الزامی (بیست و دو واحد) شامل الف. مبانی طراحی اکولوژیک، ب. مدیریت انرژی در معماری و شهرسازی، ج. فیزیک ساختمان، د. سمینار مباحث ویژه، ذ. سیستم‌های اندازه گیری و بهینه سازی ساختمان‌های موجود، ر. طراحی معماری و انرژی۱، ز. طراحی معماری و انرژی۲ و چهار درس اختیاری به انتخاب خود.

پروژه نهایی (شش واحد)

دروس کارشناسی ارشد مرمت و احیای ابنیه و بافت‌های تاریخی سی و دو واحد هستند که عبارتند از:

دروس تخصصی الزامی (بیست و دو واحد) شامل الف. آشنایی با روش‌های آزمایشگاهی مرمت، ب. شناخت معماری بناهای تاریخی، ج. روش تحقیق، مطالعه و شناخت بافت‌های تاریخی، د. آسیب شناسی بناها و بافت‌های تاریخی،

ذ. شناخت فنون مرمت بناهای تاریخی، ر. مدیریت بحران و بازسازی پس از حوادث، ز. طرح مرت معماری، ژ. طرح احیاء بناها و بافت‌های تاریخی، و. کارگاه مرمت بناهای تاریخی، ه. زبان تخصصی و چهار واحد درس اختیاری.

پایان نامه (شش واحد)

نحوه ثبت نام رشته‌ی کارشناسی ارشد معماری بدون کنکور

برای این که بتوانید در رشته‌ی کارشناسی ارشد معماری در دانشگاه‌ پذیرفته شوید باید در زمانی که توسط سازمان سنجش برای ثبت نام اعلام می‌شود به سایت سازمان سنجش بروید و اقدام به دانلود دفترچه‌ی ثبت نام بدون کنکور مهندسی نمایید. بعد از مطالعه‌ی دفترچه به صورت الکترونیک در سایت سازمان سنجش اقدام به ثبت نام نمایید.

البته لازم به ذکر است که شما برای ثبت نام الکترونیک نیاز به پرداخت هزینه با کارت‌های شبکه شتاب دارید. اگر برای ترم بهمن ثبت نام می‌کنید نیز باید سریعتر اقدام کنید چرا که ظرفیت محدودتر است.

مدارک لازم برای ثبت نام در رشته کارشناسی ارشد معماری بدون کنکور

این مدارک شامل اسکن عکس ۳*۴ یا ۶*۴ داوطلب (فرمت jpg و حجم بیشتر از ۷۰ کیلوبایت)، اطلاعات سوابق تحصیلی، اطلاعات محل سکونت و تماس، اسامی و کدهای رشته‌های انتخابی، کارت اعتباری ثبت نام، شناسه و رمز عبور ثبت نام هستند.

نتیجه‌ گیری نهایی

بهتر است به طور جامع درباره هر کدام از وظایف کاری این رشته و توانایی‌های لازم برای دروس این رشته تحقیق کنید و سپس در نهایت تصمیم خود را برای انتخاب کردن یا نکردن این رشته بگیرید. ورود بدون کنکور و به طور آزاد به این رشته نیاز به پرداخت هزینه‌های سنگینی دارد پس باید حتما این مسئله را ذهن خود داشته باشید.

این که شما این رشته را انتخاب کنید یا نه در وهله اول به علاقه‌ی شما بستگی دارد و پس از آن به میزان توانایی‌هایتان

آخرین اخبار در کانال ایتا کنکور مشاور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات کنکور مشاور

آخرین مقالات کنکور مشاور

برای تماس با مشاور کلیک کنید