اطلاعات جامع و کامل در مورد دانشگاه تهران

سایت کنکور مشاور در این مقاله قصد دارد به بررسی اطلاعات جامع و کامل در مورد دانشگاه تهران ( رشته‌های درسی ) بپردازد و میزان ظرفیت، نحوه ورود، رشته درسی و کد رشته را بررسی کند. چنان چه در این باره کنجکاوید و قصد دارید در این دانشگاه درس بخوانید ادامه مقاله را از دست ندهید.

رشته های تجربی دانشگاه تهران

رشته های دانشگاه تهران برای رشته تجربی شامل رشته‌های زیر هستند:

۱. رشته دکتری عمومی دامپزشکی 50 نفر ظرفیت با کد رشته 31562
۲. رشته زمین شناسی30 نفر ظرفیت با کد رشته 31563
۳. رشته زیست شناسی جانوری 15 نفر ظرفیت با کد رشته 31564
۴. رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی 15 نفر ظرفیت با کد رشته 31565
۵. رشته زیست شناسی گیاهی 20 نفر ظرفیت با کد رشته 31566
۶. زیست فناوری 15 نفر ظرفیت با کد رشته 31567
۷. میکروبیولوژی 20 نفر ظرفیت با کد رشته 31568
۸. رشته دکترای پیوسته بیوتکنولوژی 12 نفر ظرفیت با کد رشته 35101
۹. رشته اقتصاد 18 نفر ظرفیت با کد رشته 35102
۱۰. رشته حسابداری 9 نفر ظرفیت با کد رشته 35103

۱۱. رشته روانشناسی 9 نفر ظرفیت با کد رشته 35104
۱۲. رشته شیمی کاربردی 18 نفر ظرفیت با کد رشته 35105
۱۳. رشته شیمی محض 18 نفر ظرفیت با کد رشته 35106
۱۴. رشته علوم ورزشی 18 نفر ظرفیت با کد رشته 35107
۱۵. رشته مدیریت بازرگانی 9 نفر طرفیت با کد رشته 35108
۱۶. رشته مدیریت دولتی 9 نفر ظرفیت با کد رشته 35109
۱۷. رشته مدیریت صنعتی 9 نفر ظرفیت با کد رشته 35110
۱۸. رشته مدیریت مالی 9 نفر ظرفیت با کد رشته 35111
۱۹. رشته فقه شافعی 9 نفر ظرفیت با کد رشته 35117
۲۰. رشته دکتری عمومی دامپزشکی 50 نفر ظرفیت با کد رشته 31569

 

اطلاعات جامع و کامل در مورد دانشگاه تهران

اطلاعات جامع و کامل در مورد دانشگاه تهران

رشته های دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)

۱. رشته علوم دامی 20 نفر ظرفیت با کد رشته 31570
۲. رشته علوم و مهندسی باغبانی 20 نفر ظرفیت با کد رشته 31571
۳. رشته علوم و مهندسی خاک 20 نفر ظرفیت با کد رشته 31572
۴. رشته علوم و مهندسی شیلات 20 نفر ظرفیت با کد رشته 31573
۵. رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی ( کشاورزی ) 20 نفر ظرفیت با کد رشته 31574
۶. رشته علوم و مهندسی محیط زیست 20 نفر ظرفیت با کد رشته 31575
۷. رشته گیاه پزشکی 20 نفر ظرفیت با کد رشته 31576
۸. رشته مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 20 نفر ظرفیت با کد رشته 31577
۹. رشته مهندسی صنایع مبلمان 20 نفر ظرفیت با کد رشته 31578
۱۰. رشته مهندسی طبیعت 20 نفر ظرفیت با کد رشته 31579
۱۱. رشته مهندسی فضای سبز 20 نفر ظرفیت با کد رشته 31580
۱۲. رشته اقتصاد کشاورزی 16 نفر ظرفیت با کد رشته 35112

اطلاعات جامع و کامل در مورد دانشگاه تهران

اطلاعات جامع و کامل در مورد دانشگاه تهران

رشته های ریاضی دانشگاه تهران

رشته های دانشگاه تهران برای رشته ریاضی شامل رشته‌های زیر هستند:

۱. رشته آمار 25 نفر ظرفیت با کد رشته 30238
۲. رشته ریاضیات و کاربردها 35 نفر ظرفیت با کد رشته 30239
۳. رشته علوم کامپیوتر 32 نفر ظرفیت با کد رشته 30240
۴. رشته علوم مهندسی 25 نفر ظرفیت با کد رشته 30241
۵. رشته فیزیک 35 نفر ظرفیت با کد رشته 30242
۶. رشته فیزیک مهندسی 15 نفر ظرفیت با کد رشته 30243
۷. رشته مهندسی برق 100 نفر ظرفیت با کد رشته 30244
۸. رشته مهندسی پلیمر 25 نفر ظرفیت با کد رشته 30245
۹. رشته مهندسی شهرسازی 25 نفر ظرفیت با کد رشته 30246
۱۰. رشته مهندسی شیمی 65 نفر ظرفیت با کد رشته 30247

۱۱. رشته مهندسی صنایع 30 نفر ظرفیت با کد رشته 30248
۱۲. رشته مهندسی عمران 90 نفر ظرفیت با کد رشته 30249
۱۳. رشته مهندسی کامپیوتر 50 نفر ظرفیت با کد رشته 30250
۱۴. رشته مهندسی معدن 50 نفر ظرفیت با کد رشته 30251
۱۵. رشته مهندسی معماری 50 نفر ظرفیت با کد رشته 30252
۱۶. رشته مهندسی مکانیک 120 نفر ظرفیت با کد رشته 30253
۱۷. رشته مهندسی مواد و متالورژی 60 نفر ظرفیت با کد رشته 30254
۱۸. رشته مهندسی نفت 25 نفر ظرفیت با کد رشته 30255
۱۹. رشته مهندسی نقشه برداری 45 نفر ظرفیت با کد رشته 30256
۲۰. رشته دکترای پیوسته بیوتکنولوژی 3 نفر ظرفیت با کد رشته 35101

۲۱. رشته اقتصاد 24 نفر ظرفیت با کد رشته 35102
۲۲. رشته حسابداری 3 نفر ظرفیت با کد رشته 35103
۲۳. رشته روانشناسی 3 نفر ظرفیت با کد رشته 35104
۲۴‌. رشته شیمی کاربردی 4 نفر ظرفیت با کد رشته 35105
۲۵. رشته شیمی محض 4 نفر ظرفیت با کد رشته 35106
۲۶. رشته علوم ورزشی 6 نفر ظرفیت با کد رشته 35107
۲۷. رشته مدیریت بازرگانی 3 نفر ظرفیت با کد رشته 35108
۲۸. رشته مدیریت دولتی 3 نفر ظرفیت با کد رشته 35109
۲۹. رشته مدیریت صنعتی 3 نفر ظرفیت با کد رشته 35110
۳۰. رشته مدیریت مالی 3 نفر ظرفیت با کد رشته 35111
۳۱. فقه شافعی 3 نفر طرفیت با کد رشته 35117

اطلاعات جامع و کامل در مورد دانشگاه تهران

اطلاعات جامع و کامل در مورد دانشگاه تهران

رشته‌های دانشگاه تهران ( محل تحصیل دانشکده فنی کاسپین واقع در رضوان شهر استان گیلان )

۱. رشته مهندسی پلیمر 25 نفر ظرفیت با کد رشته 30257
۲. رشته مهندسی شیمی 25 نفر ظرفیت با کد رشته 30258
۳. رشته مهندسی مکانیک 25 نفر ظرفیت با کد رشته 30259

رشته‌های دانشگاه تهران ( محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج )

۱. رشته علوم و مهندسی آب 20 نفر ظرفیت با کد رشته 30260
۲. رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم کشاورزی 20 نفر ظرفیت با کد رشته 30261
۳. رشته اقتصاد کشاورزی 40 نفر ظرفیت با کد رشته 35112

رشته‌های دانشگاه تهران ( محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت )

۱. رشته علوم و مهندسی آب 20 نفر ظرفیت با کد رشته 30262
۲. رشته مهندسی ماشین های صنایع غذایی 20 نفر ظرفیت با کد رشته 30263
۳. رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم کشاورزی 20 نفر ظرفیت با کد رشته 30264

اطلاعات جامع و کامل در مورد دانشگاه تهران

اطلاعات جامع و کامل در مورد دانشگاه تهران

رشته‌های دانشگاه تهران ( محل تحصیل پردیس فارابی قم )

۱. رشته مهندسی صنایع 25 نفر ظرفیت با کد رشته 30265
۲. رشته مهندسی کامپیوتر 50 نفر ظرفیت با کد رشته 30266
۳. رشته حسابداری 3 نفر ظرفیت با کد رشته 35113
۴. رشته مدیریت بازرگانی 3 نفر ظرفیت با کد رشته 35114
۵. رشته مدیریت دولتی 3 نفر ظرفیت با کد رشته 35115
۶. رشته مدیریت مالی 3 نفر ظرفیت با کد رشته 35116

رشته‌های دانشگاه تهران ( محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در فومن استان گیلان )

۱. رشته مهندسی شیمی 20 نفر ظرفیت با کد رشته 30267
۲. رشته مهندسی صنایع 20 نفر ظرفیت با کد رشته 30268
۳. رشته مهندسی کامپیوتر 20 نفر ظرفیت با کد رشته 30269
۴. رشته مهندسی نفت 20 نفر طرفیت با کد رشته 30270

اطلاعات جامع و کامل در مورد دانشگاه تهران

اطلاعات جامع و کامل در مورد دانشگاه تهران

رشته های انسانی دانشگاه تهران

رشته های دانشگاه تهران برای رشته انسانی شامل رشته‌های زیر هستند:

۱. رشته باستان شناسی 40 نفر ظرفیت با کد رشته 33656
۲. رشته برنامه ریزی اجتماعی و تعاون 30 نفر ظرفیت با کد رشته 33657
۳. رشته تاریخ 37 نفر ظرفیت با کد رشته 33658
۴. رشته جامعه شناسی 30 نفر ظرفیت با کد رشته 33659
۵. رشته جغرافیا 90 نفر ظرفیت با کد رشته 33660
۶. رشته حقوق 70 نفر ظرفیت با کد رشته 33661
۷. رشته زبان و ادبیات عربی 30 نفر ظرفیت با کد رشته 33662
۸. رشته زبان و ادبیات فارسی 32 نفر ظرفیت با کد رشته 33663
۹. رشته علوم ارتباطات اجتماعی 30 نفر ظرفیت با کد رشته 33664

۱۰. رشته علوم تربیتی 30 نفر ظرفیت با کد رشته 33665
۱۱. رشته علوم سیاسی 50 نفر ظرفیت با کد رشته 33666
۱۲. رشته فلسفه 35 نفر ظرفیت با کد رشته 33667
۱۳. رشته مترجمی زبان عربی 30 نفر ظرفیت با کد رشته 33668
۱۴. رشته مردم شناسی 30 نفر ظرفیت با کد رشته 33669
۱۵. رشته مشاوره 30 نفر ظرفیت با کد رشته 33670
۱۶. رشته ادیان و عرفان 25 نفر ظرفیت با کد رشته 33676
۱۷. رشته تاریخ تمدن ملل اسلامی 25 نفر ظرفیت با کد رشته 33677
۱۸. رشته علوم قرآن و حدیث 30 نفر ظرفیت با کد رشته 33678
۱۹. رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی 30 نفر ظرفیت با کد رشته 33679
۲۰. رشته فلسفه و حکمت اسلامی 30 نفر ظرفیت با کد رشته 33680

۲۱. رشته اقتصاد 18 نفر ظرفیت با کد رشته 35102
۲۲. رشته‌حسابداری 18 نفر ظرفیت با کد رشته 35103
۲۳. رشته روانشناسی 18 نفر ظرفیت با کد رشته 35104
۲۴. رشته علوم ورزشی36 نفر ظرفیت با کد رشته 35107
۲۵. رشته مدیریت بازرگانی 18 نفر ظرفیت با کد رشته 35108
۲۶. رشته مدیریت دولتی 18 نفر ظرفیت با کد رشته 35109
۲۷. رشته مدیریت صنعتی 18 نفر ظرفیت با کد رشته 35110
۲۸. رشته مدیریت مالی 18 نفر ظرفیت با کد رشته 35111
۲۹. رشته فقه شافعی18 نفر ظرفیت با کد رشته 35117

رشته های گروه انسانی دانشگاه تهران ( محل تحصیل پردیس فارابی قم )

۱. رشته حقوق 70 نفر ظرفیت با کد رشته33671
۲. رشته زبان و ادبیات عربی 25 نفر ظرفیت با کد رشته 33672
۳. رشته علوم قرآن و حدیث 25 نفر ظرفیت با کد رشته 33673
۴. رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی 25 نفر ظرفیت با کد رشته 33674
۴. رشته فلسفه 25 نفر ظرفیت با کد رشته 33675
۵. رشته حسابداری 15 نفر ظرفیت با کد رشته 33676
۶. رشته مدیریت بازرگانی 15 نفر ظرفیت با کد رشته 33677
۷. رشته مدیریت دولتی 15 نفر ظرفیت با کد رشته 33678
۸. مدیریت مالی15 نفر ظرفیت با کد رشته 33679

اطلاعات جامع و کامل در مورد دانشگاه تهران

اطلاعات جامع و کامل در مورد دانشگاه تهران

رشته های بدون کنکور دانشگاه تهران

رشته های بدون کنکور دانشگاه تهران شامل رشته‌های زیر هستند:
۱. رشته ترویج و آموزش کشاورزی پایدار 20 نفر ظرفیت با کد رشته 11611
۲. رشته علوم و مهندسی جنگل 20 نفر ظرفیت با کد رشته 11612
۳. رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی 20 نفر ظرفیت با کد رشته 11613

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت)

۱. رشته علوم و مهندسی باغبانی 20 نفر ظرفیت با کد رشته 12016

۲. رشته زبان و ادبیات اردو با کد رشته 2525

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش)

۱. رشته مدیریت صنعتی 30 نفر ظرفیت با کد رشته 18442
۲. رشته مهندسی شهرسازی 30 نفر ظرفیک با کد رشته 18443
۳. رشته مهندسی صنایع 30 نفر ظرفیت با کد رشته 18444
۴. رشته مهندسی کامپیوتر 30 نفر ظرفیت با کد رشته 18445
۵. رشته مهندسی معماری 30 نفر ظرفیت با کد رشته 18446
۶. رشته حقوق 30 نفر ظرفیت با کد رشته 18447
۷. رشته مدیریت مالی 30 نفر ظرفیت با کد رشته 18448
۸. رشته طراحی صنعتی 20 نفر ظرفیت با کد رشته 18449

برای انتخاب رشته بهتر با مشاور تحصیلی کارشناسی ارشد کنکور مشاور همراه باشید