برنامه ریزی برای کنکور

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

برای شروع می تونید یه قلم و یه دفتر بردارید و اول از همه هدفتون رو بنویسید و انکه چقدر دوست داررید بهش برسید و چه اندازه براتون مهمه و برای رسیدن بهش تا چقدر می خواید تلاش کنید و به خاطر رسییدن به هدفتون از چه چیزهایی حاضرید بگذرید. قدم بعدی اینکه کارهایی که تو طول روز انجام میدی رو بنویسی.

مثلااینکه کی از خواب بیدار میشی و چقدر صبحانه و ناهار خوردنت طول میکشه و خواب وسط روز داری یانه و عصر ها چیکار میکنی و چند ساعت تو روز با تلفن همراهت مشغولی و شب کی شام می خوری و بعدش ساعت چند می خوابی. همه شون ساعت های دقیق شون رو بنویسی و اینکه هر کدوم چقدر طول میشکه. اینطوری هم زمان های آزادتون معلوم میشه هم زمانی که الکی داره هدر میره و می تونی اون کار رو حذف کنی و کم یه سری کارهای دیگه که می تونی زمان کمتری بهش اختصاص بدی.

در قدم بعدی نحوه برنامه ریزی برای کنکور اینکه بودجه بندی ها رو بنویسی و اینکه هر درس چقدر مهمه و کدوم فصل هاش مهم هستن و بعدش شروع کنید به نوشتن اینکه هر روز در ابتدا چقدر می خواید مطالعه داشته باشید و لطفا به نکته ی که راجع بع یه شبه نمی تونید راه چند ماهه رو برید دقت کنید.

بعدش هم کتاب رو قسمت بندی کنید مثلا روز اول صد صفحه از معارف و نکته ی بعدی اینکه حتما برای صد صفحه از معارف ساعت تعیین کنید که کی باید شروع بشه و کی به پایان برسه. توجه داشته باشید که هر روز درسی رو که بهش علاقه مند هستید رو هم در برنامه ریزی تون قرار بدبد.

چه وقت هایی مرور کنیم؟

مـرور از مهـم تریــن فراینـدهایـی هســت کــه باعـث تسـلط شــما بــر روی هــر مبحثـی میشــه. امکان نداره داوطلبی بتونه با یکبار مطالعــه یــک مبحــث خــاص، بــه درک درستی از اون برسه و تسلط پیدا کنه. مهمتریـن جمله‌ای کـه در ایـن رابطـه میتونم بـه شـما بگـم ایـن هسـت: رمـز یادگیــری مؤثــر، تکــرار مطالــب هســت.

تکــرار، یکــی از اهرمهــای قدرتمنــد در اختیـار ماسـت. تکـرار باعـث میشـه اطالعـات مـدام بـه مغـز مخابـره بشـه و مغـز بــا ایــن تکرارهــا اصطالحــا بــه خوبــی شــیرفهم میشــه. مـرور ایـن امـکان رو بـه شـما میـده تـا مطالعـه هـای ناقـص خودتـون رو کامـل کنیـد و فراینـد یادگیـری رو بـه طـور صحیـح و بـدون نقـص ادامـه بدیـد.

یکـی از مهـم تریـن ابـزار هـای مـرور در برنامـه ریـزی تسـت زنـی اسـت. بــه عنــوان مثــال بــرای درس هــای محاســبانی شــما فقــط یکبــار درســنامه رو مطالعــه میکنیــد و بعــد از تهیــه خلاصه در روزهــای بعــدی زمــان خودتــون رو صــرف تســت زنــی میکنیــد.

برای عمومی ها هم جواب میده

ایــن رونــد فقــط مختــص درس‌های اختصاصــی نیسـت، شـما درس هـای عمومـی کـه نیـاز بـه مهـارت پاسـخ گویـی بـه سوالات دارن (مثــل عربــی) رو نیــز بــا همیــن روش مــرور میکنیــد. بنابرایــن بــه تســت زنــی بــه چشــم یــک مــرور حرفــه ای نــگاه کنیــد.

از طرفــی درسهایـی مثـل زیسـت شناسـی، مباحـث حفظـی درس شـیمی و یـا درس دیـن و زندگـی رو بـا مطالعـه نـکات هایلایت شـده کتـاب درسـی مـرور میکنیـد.

در نظـر داشـته باشـید کـه اگـر برنامـه ای کـه تنظیـم میکنیـد صحیـح و اصولـی باشـه، شـما در تمـام روزهـای هفتـه بحـث مـرور رو خواهیـد داشـت. حتمـا در انتهـای روز زمانـی رو بـه مـرور دروس خونـده شـده در طـول روز اختصاص بدیــد. همچنیــن در طــول هفتــه تایم‌هــای اختصاصــی مــرور بــرای درسهــای خونــده شــده در روزهــای قبــل قــرار بدیــد در صــورت انجــام ایــن کار میــزان فراموشـی رو بـه حداقـل میرسـونید و بـا بالا بـردن تسـلط روی دروس مختلـف بــه آرامــش ذهنــی فوق‌العــاده میرســید.

استراحت کنید!

یکی از مهمترین نکات در نحوه برنامه ریزی برای کنکور استراحت است.

بعد از ۴۵ دقیقه تا یک ساعت مطالعه بی وقفه حتما استرحت کوتاهی در حد ۱۵-۱۰ دقیقه داشته باشید. البته میتونید هر ۱۵ دقیقه مطالعه هم استراحتی در حد ۲-۱ دقیقه داشته باشید. اینکار باعث میشه که هم نفسی تازه کنید و هم روحیه بگیرید. حتما هم در نظر داشته باشید که سر ساعت استراحت رو تموم کنید و برگردید پای مطالعه تون.

در برنامه ریزی نتیجه گیری کنید

نکته ی مهم اینه که هیچ وقت خودتون رو با همکلاسی ها یا کنکوری های اطرافیانتون مقایسه کنید. می تونید از رتبه های برتر سال قبل انگیزه بگیرید اما مقایسه نه. روش بهتر اینه که پایان هر هفته و یا هر ماه خودتون رو با هفته ی قبل یا ماه قبل خودتون مقایسه کنید.

بپرسید که چقدر طبق برنامه پیش رفتید. چقدر تونستید زمان های نوشته شده رو رعایت کنید. چند بار به بهونه های مختلف از تلفن همراه تون استفاده کردید. جواب این سوال ها رو صادقانه بنویسید و در آخر ببینید که از عملکردتون راضی هستید یانه.

نسبت به هفته ی قبل پیشرفت داشتید یا پسرفت. نقاط ضعف و نقاط قوت کارتون رو هم یادداشت کنید و اینکه چطور قراره هفته ی بعدتون بهتر از هفته ی قبل تون بشه.

6 پاسخ

    1. خواب یکی از مواردی است که باعث افزایش کارایی مغز میشود پس با بی دلیل فشار آوردن به مغز فقط نتیجه معکوس حاصل میشود

    1. تدریس و آموزش و داشتن معلم خوب قطعا خوبه و ابزار قدرتمندی هست برای موفقیت اما به این نکته توجه کن داشتن مربی قوی و برنامه ریزی راه موفقیت را بریا تو کوتاه تر و امن تر میکند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات کنکور مشاور

آخرین مقالات کنکور مشاور

برای تماس با مشاور کلیک کنید