مطالعه اصولی و صحیح مطالعه هر درس روش خاص خود را دارد. برخی از دروس نسبت به دروس دیگر اهمیت و ضریب بیشتری در کنکور دارند. برخی از دروس هم هستند که گرچه جزو منابع کنکور محسوب می شوند اما ضریب بسیار کمی دارند که مطالعه آنها تاثیری در رتبه نهایی شما نخواهد