کنکور مشاور همراه با روانشناسان و مشاوران متخصص و با تجربه در زمینه مشاوره تحصیلی ، مشاوره استعداد یابی و مشاوره شغلی همراه و حامی شماست. کنکور مشاور همراه با کمترین هزینه مناسب ترین مسیر را نشان میدهد.کنکور مشاور همراه امکان ارتباط با شما را از طریق مشاوره حضوری و مشاوره تلفنی فراهم کرده است.